תנאי שימוש באתר Nutri-Fit.co.il

מסמך זה מנוסח, מטעמי נוחות, בלשון זכר, אך האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. 

 • האתר
 1. תנאי שימוש אלה, יחולו על השימוש בכל כתובת השייכת לדומיין www.nutri-fit.co.il (להלן: “האתר“).
 • השימוש באתר
 1. השימוש והגלישה באתר, בתכני האתר ובשירותים המוצעים באתר, ניתנים בהסתמך על כל התנאים המפורטים להלן, ועצם עשייתך שימוש באתר, תכניו והשירותים המוצעים בו, בין אם באמצעות מחשב אישי ובין אם באמצעות טלפון סלולארי או כל מכשיר תקשורת אחר, יעיד על הסכמתך לתנאי שימוש אלו.
 2. השימוש והגלישה באתר מותרים לבני 18 ומעלה. הואיל ומפעילי האתר אינם יכולים לבדוק את גיל המשתמשים, יהוו השימוש והגלישה באתר הצהרת המשתמש כי גילו מעל 18.
 3. אין לעשות באתר שימוש שאינו למטרות האישיות של המשתמש, ובכלל זאת אין לעשות באתר:
 • שימוש שאינו חוקי.
 • שימוש למטרותיו של אדם אחר ללא הסכמתו המפורשת.
 • שימוש בתכני האתר (בין אם תכנים כתובים, בין אם תכנים מצולמים ובין אם תכני וידאו/אודיו, בין אם מדובר בתכנים שבבעלות מפעילי האתר ובין אם לא) ללא רשות מפעילי האתר, לרבות הצגתם באתרי אינטרנט אחרים או העתקתם.

האמור יחול הן על שימוש שנעשה על ידי המשתמש עצמו והן על שימוש שנעשה על ידי צד שלישי שקיבל הרשאה לכך מהמשתמש.

 • רכישת מוצרים שלא לצריכה עצמית ו/או לצורך מכירתם לצדדים שלישיים.
 1. מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את גישת המשתמש לאתר ו/או לחסום או להפסיק את שימושו באתר במקרה של הפרת תנאי שימוש אלו.
 2. תנאי שימוש אלו עשויים להשתנות מעת לעת, ומנהלי האתר יעדכנו את מועד השינוי האחרון בתחתית תנאי השימוש.
 3. מפעילי האתר רשאים לשנות בכל זמן את תכני האתר או להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתם הבלעדי. כמו כן, לא יהיו מפעילי האתר אחראים לכל תקלה הנובעת, בין היתר,מכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור, שיבושים או תקלות ברשת האינטרנט או באתר אינטרנט כלשהו או מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת מפעילי האתר, ולא יינתן כל פיצוי או זיכוי בשל כך.
 4. האתר מופעל באופן  מאובטח ומפעילי האתר נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל הניתן על סודיות המידע. יחד עם זאת, מוסכם כי במקרה של תקלה ו/או במקרים שאינם בשליטתם של מפעילי האתר, הם לא יהיו אחראים לשמירת המידע וכל העברת מידע על ידי המשתתף נעשית על אחריותו בלבד.
 5. חלק מתכני האתר והשירותים הניתנים באמצעותו, לרבות שירות רכישה מקוונת וסליקה המתבצעת באמצעות שירות Payme מסתמכים על אתרי אינטרנט אחרים או מפנים אליהם באמצעות קישורים. מפעילי האתר אינם אחראים לתכנים המופיעים באתרים אלו, והעלאתם לאתר או העלאת קישורים אליהם לאתר אינה מהווה ערובה לאמיתות תכנם. כמו כן, בכניסה לאתרים אחרים לוקח המשתמש על אחריותו את קריאת תנאי השימוש/תקנוניהם של אתרים אלו.
 • רכישות מקוונות
 1. בחירת המוצרים המוצגים למכירה באתר, מחיריהם והכמויות הניתנות למכירה הנה כפופה לשיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר, והם רשאים לעצור את מכירתו של מוצר כלשהו, לשנות את מחירו של מוצר ולהחל במכירת מוצרים חדשים על פי שיקול דעתם המוחלט. כמו כן, יתכנו מצבים בהם מוצר שהוזמן אינו מצוי במלאי, ובמקרה כזה, ככל שבוצעה הזמנה, יזוכה חשבון האשראי של המשתמש שהזמין את המוצר וההזמנה תבוטל.
 2. מחירי המוצרים הנקובים באתר כוללים מע”מ אך אינם כוללים דמי משלוח.
 1. מפעילי האתר יהיו רשאים לקבוע מחיר מינימום להזמנה ולא לאפשר הזמנה בסכום הנמוך ממחיר המינימום.
 2. מפעילי האתר יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי,  למנוע ממשתמש לבצע רכישת מוצרים באתר, גם אם ביצע בעבר רכישת מוצרים באתר.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאים מפעילי האתר למנוע ממשתמש רכישת מוצרים, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • אם בעת ההרשמה באתר מסר פרטים לא נכונים, במתכוון.
 • אם ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בכל גורם שהוא, לרבות האתר, המותג “Nutri-Fit” או כל מותג אחר שנמכר באתר, מפעילי האתר או כל צד שלישי אחר.
 • אם עשה שימוש באתר ו/או בתכני האתר ו/או בשירותים הניתנים באתר כדי לבצע מעשה שאינו חוקי או כדי לעודד אחרים לבצע מעשה שאינו חוקי.
 • אם פעל בניגוד לתנאי שימוש אלו.
 • אם רכש מוצרים באתר לצורך מכירתם מחדש ולא לצורך צריכה עצמית.
 • אם לא פרע כל חוב שהוא למפעילי האתר.
 • אם כרטיס האשראי שמסר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 • אחריות
 1. ידוע לרוכש, כי מפעילי האתר אינם אחראים לתוצאות השימוש במוצרים ואינם מספקים יעוץ תזונתי ו/או רפואי ו/או מקצועי אחר. המוצרים מסופקים “AS-IS”.
 2. יובהר, כי תמונות, מידע טקסטואלי ופריטים נוספים המופיעים באתר נועדו להדגים את תכונות המוצר ואינם מהווים התחייבות חוזית. לפיכך, לא תחול כל חבות על מפעילי האתר בגינם.
 3. הרוכש בלבד יהיה אחראי לבדיקת התאמת המוצר ותכונותיו לצרכיו של הרוכש.
 4. במקרה של פגם במוצר, יושב המוצר למפעילי האתר, על חשבון הרוכש, לאחר אישור מפעילי האתר.
 5. אחריות היצרן ומפעילי האתר תהיה מוגבלת להחלפתם של מוצרים פגומים, בכפוף לזמינותם במלאי, ולחילופין מתן החזר כספי או זיכוי, על פי שיקול דעת מפעילי האתר. החזרת מוצרים תתבצע בתוך 14 יום ממועד אישור מפעילי האתר להחזרתם.
 6. אחריות מפעילי האתר לא תחול בכל מקרה של: הפרת חוזה במידה ומוצר אינו זמין במלאי, אי אספקה בשל נסיבות התלויות ברוכש ו/או בצד שלישי ו/או בכוח עליון לרבות שביתה, השבתה, עיצומים, מגיפה עולמית, מלחמה, אירוע טרור וכל נסיבה אחרת אשר אינה תלויה במפעילי האתר.
 7. בכל מקרה, לא תהיה למפעילי האתר חבות כלפי הרוכש אשר סכומה יעלה על הסכום ששולם על ידי הרוכש.
 • סמכות שיפוט והדין החל
 1. סמכות השיפוט בקשר לכל סכסוך או מחלוקת הנובעים מתנאי שימוש אלו, תהיה נתונה לבתי המשפט בעיר תל- אביב יפו בלבד, והדין שיחול על הסכסוך יהיה הדין הישראלי.

שונה לאחרונה: דצמבר 2020